سه شهروند بهایی ساکن سمن ان بازداشت شدند

30 آوریل 2019

سه شهروند بهایی ساکن سمنان بازداشت شدند

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-20041/


انتقال به انفرادی و اعتص اب غذا؛ گزارشی از آخرین و ضعیت امیر قاضیانی در زند ان رجایی شهر کرج

30 آوریل 2019

انتقال به انفرادی و اعتصاب غذا؛ گزارشی از آخرین وضعیت امیر قاضیانی در زندان رجایی شهر کرج

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-20040/


دادگاه تجدید نظر، عباس ل سانی را به حبس محکوم کرد / سند

30 آوریل 2019

دادگاه تجدید نظر، عباس لسانی را به حبس محکوم کرد / سند

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-20039/


سیلاب ها، بلای جای گلستا ن/ دانیال بابایانی

30 آوریل 2019

سیلاب ها، بلای جای گلستان/ دانیال بابایانی

https://www.peace-mark.org/96-12

لینک به مطلب در هرانا

https://www.hra-news.org/articles/a-456/


جلسه دادگاه ۱۳ شهروند به ایی در کرمانشاه برگزار ش د

30 آوریل 2019

جلسه دادگاه ۱۳ شهروند بهایی در کرمانشاه برگزار شد

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-20031/


Happy May day فرخنده ب اد روز جهانی کارگر

30 آوریل 2019

Happy May day 2019

فرخنده باد روز جهانی کارگر

http://www.farah-notash.com/music/1st-of-may.html


روز جهانی کارگر؛ نگاهی آ ماری به وضعیت کارگران در یک سال اخیر ۹۷-۹۸

30 آوریل 2019

روز جهانی کارگر؛ نگاهی آماری به وضعیت کارگران در یک سال اخیر ۹۷-۹۸

https://www.hra-news.org/periodical/a-60/


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: