اعتراض بیش از 50 هزار کارگر وبیش از 30 شرکت مجموعه صنعتی ایران خ ودرو به تغییر قانون کار

29 نوامبر 2011

اصلاحیه پیشنهادی قانون کار با اعتراض کارگران گروه صنعتی ایران خودروروبرو شده است کارگران ایران خودرو طی نامه به وزارت کار اعتراض خودرو رانسیت به این اصلاحیه اعلام کرده اند
کارگران ایران خودرو در مهر ماه طی پیام به کارگران مجموعه صنعتی ایران خودرو خواستند متحدانه در مقابل روند تغییر قانون کار بایستند
دهها شرکت در گروه صنعتی ایران خودرو به نامه جواب مثبت دادند وامضاءبرای پشتیبانی از این نامه ادامه دارد
متن پیام را در این سایت بخوانید
پیام کارگران ایران خودرو به کارگران گروه صنعتی ایران خودرو
متن نامه کارگران گروه صنعتی ایران خودرو یه وزارت کار
از کارگران مجموعه گروه صنعتی ایران خودروبه وزارات کار
با سلام کارگران ایران خودرو

احتراما به اطلاع می رسانیم متن اصلاحیه پیشنهادی آن وزارتخانه محترم بدون اطلاع رسانی عمومی که در بعضی رسانه منتشر شده استمورد تائید کارگران مجموعه گروه صنعتی ایران خودرو نمی باشد
.همانطوریکه مستحضر هستید کارگران مجموعه گروه صنعتی ایران خود روکه بیش ازصدهزار کارگر بدون داشتن کوچکترین تشکل کارگری از این نظری خواهی معاف شده اندروند تغییر قانون کار نشان می دهد اصلاح قانون کار فعلی فقط در جهت حفظ منافع کارفرمایان ودولت می باشد درحالیکه اصلاح قانون کا در جهت حمایتاز کارگران باید باشد ولی آنچه در این پیش‌نویس دیده می‌شودحمایت آشکاراز دولت وکارفرمایان استدر حالیکه دو دهه از تصویب قانون کار در ایران می گذرد و هنوز بسیاری از بخشهای کلیدی این قانون اجرا نشده است و بعضی تفاسیر و برداشتهای غلط یا غیر منطبق بر حقوق مسلم حمایتی کارتوسط مراجع مختلف آسیبهای وزیانهای نظیر بسط وگسترش بی سابقه قرادداهای موقت کار پدید آورده است عدم اجرای قانون کار کار تمام امنیت شغلی کارگران را از بین برده استپیش نویس اصلاحیه قانون کار تمام معیارهای مورد قبول جامعه بشری وسازمان جهانی کار را در رابطه با حقوق کار نادیده گرفته و از یک تعریف خشک و خالی برای کار دائم وموقت و معین نیز خوداری کرده است و آن‌ها را از یکدیگر تفکیک نکرده و معلوم کرده که چه نوع قراردادی اختصاصی به کار دائم و چه نوع قراردادی تعلق به کار موقت و معین دارد و مبنای قرارداد کار را قرار داد موقت قرار داده تا هیچ‌گاه و در هیچ زمانی کارگران نتوانند دارای امنیت شغلی باشند و در فقدان امنیت شغلی کارگران قدرت اجرایی از قانون کارگرفته شود و تاثیر آن بر روابط کار خنثی‌گردد و به کارفرمایان امکان دهد و در هر جا و در هر زمانی که کارگران خواهان رعایت قانون و حقوق خود و بیمه شدن شود و یا تسلیم شرایط دلخواه و غیره منطقی کارفرما نگردد و تسویه حساب بدون تاریخ وکاغذ سفید امضا به او ندهد به قراردادش خاتمه داده شود و یا از تمدید قرارداد با او خودداری شود و جلو قانون طلبی و درخواست رعایت حقوق قانونی توسط کارگرگرفته شود و امکان ابراز وجود برای آن‌ها باقی نماند و ایجاد چنین زمینه‌ای برای کارفرمایان بستری برای آنان به وجود بیاوردکه بتوانند از استفاده از قرارداد موقت درکارهای دائم عبورکرده و سیستم استاد شاگردی را در روابط کار رواج داده و نهادینه کنند و به دوران حاکمیت قانون در روابط کار پایان دهند و چنین حالتی در روابط کار ایده‌ای است که چندین دهه فعالان اقتصاد طفیلی و سرمایه دارایی که دارای روحیه استثمار گرایانه هستند مطرح بوده و دنبال کرده‌اند و امروز به ایده آنان در پیش نویس ارائه داده شده پاسخ داده شده و این پاسخ مساعد به کسانی داده شد که اساسا با .اژه کلمه کارگر مخالفند وآن را برسمیت نمی شناسند وامروز وازه استخدام را خدمات نامیده اند قانگذر بقدر از مرحله پرت است که حتی نمی داند که کارهای خدماتی هیچ ربطی به جامعه کارگری ندارد کارگر آفرینده کار است کارگر با بازوانش کار می کند کارگر خدمات به کسی نمی دهد کارگر ارزش تولید می کند که سود آن نصیب کارفرمایان وسرمایه داران می گردد ولی چرا نویسندگان اصلاحیه که آرزوی داشتندکه روزی وازه کارگر را از قانون حذف کنند وامروز عمدآ شرمگین از حذف واژه کارگر استخدام را حذف وکلمه خدمات را جایگزین آن کرده اندتفکر فوق در آنچه به نام پیش نویس اصلاح قانون کار ارائه داده این مهارت و زیرکی را از خود نشان داده که با زندگی میلیونها کارگر بازی کند وتمام بی قانونیها علیه کارگرانرا قانونی کندبا توجه به آنچه گفته شد پیش نویس ارائه شده را نمی‌توان اصلاحیه قانون کار نامید که با چند تغییر و جابه جایی مفاد آن منطق لازم برای اصلاح قانون کار در آن به وجود آید این اصلاحیه دامی است که برای کارگران پهن شده است اصلاحیه‌ای که منطبق بر معیارهای حقوق کار نبوده و دفاع از زحمتکشان و عدالت اجتماعی که در آن نمود کامل نداشته باشد ویا حمایت از ضعیف در مقابل قوی درآن پر رنگ باشد از نظر ما کارگران وجاهت قانونی نخواهد داشت اصلاحیه پیشنهادی دشمنی آشکار با کارگران وحمایت ازدولت وسرمایه داران است پیش نویس اصلاحیه قانون کار به جای حمایت از کارگران به جای لغو قراردادهای موقت وباز گرداندن امنیت شغلی وجانی به جامعه کارگری می خواهند با این اصلاحیه یکجانبه ته مانده حمایتهای قانونی را هم به نفع کارفرمایان ودولت مصاده را کند اصلاح قانون کار به شیوه کنونی یعنی تحمیل شرایطی كه كارگر ان تحت عنوان توافق با كارفرما، بخاطر دریافت دستمزدهای یک چهارم خط فقر ناگزیز به تن دادن به ساعات طولانی‌تر كار میشوند. شرایطی كه در كنار قراردادهای موقت و پیمانی دست كارفرما را هرچه بیشتر باز میگذارد كه كارگران را مثل یك برده مطلق به كار گیرد. نكات دیگر این تغییرات در قانون كار، در راستای زدن از هرگونه مزایایی است كه میتواند به كارگر تعلق گیرد، مثل كاهش حق شیفت و نوبت كاری‌ها، قطع تعلق ٤٠ درصد دستمزد بیشتر به كار در روزهای تعطیل و اضافه كاری‌، كاهش مرخصی سالانه كارگر و غیره. تغییراتی كه اساسا دست كارفرمایان را بیشتر و بیشتر برای استثمار وحشیانه و برده وارما كارگر باز میگذارد.آنچه که در این پیش نویس بیش از همه چیز ما را نگران کرده است یکجانبه گرائی است که گاه به نفع کارفرما و گاه به نفع مجریان قانون تحکیم و ترویج و تشویق گردیده است.به نظرمباد که این تغییرات بجای بهبود وضعیت نیروی کار به سلب امنیت شغلی بیشترما و از میان رفتن حقوق و مزایا و عیدی و افزایش دغدغه های زندگی ما کارگران گردد.کارگران خود را مستحق این نمی دانند که بجای افزودن حقوق آنها در قانون کارن چنین موضوع دست اندازی به حقوقشان واقع شودتغییر قانون کاریک شوخی یا یک بازی نیست که یکطرفه باشدتغییر قانون کاربازی با سرنوشت میلیون ها کارگری است که شب با ترس نداشتن امنیت شغلی ترس از فردای خود سر بر بالین می گدارندچطوری می شود با سرنوشت میلیون ها انسان بازی کرد در حالیکه بزرگترین شرکت خودرو سازی خاورمیانه در این نظری خواهی محلی از اعراب ندارندهمانطوری که مستحضرید بیشترین آسیب از عدم اجرائی قانون کار فعلی را کارگران ایران خودرو متحمل شده اندباتوجه بر اساس بررسی هاو با توجه به ماهیت اقداماتی که سالهاست در جریان است این تغییرات فقط معطوف به کاهش حقوق کارگران و افزایش قدرت و توانائی طرف مقابل است. و از نظر ما کارگران ایرانخودرو ایجاد تغییر در قانون کار فعلی، در راستای تثبیت بی حقوقی هایی صورت میگیرد که قانون کار فعلی زمینه ها و شرایط لازم تحمیل آنها را بر ما کارگر ان مقدور کرده است ایجاد شرکتهای پیمانکاری ،گسترش قراردادهای موقت و روزمزدی ،توقف استخدام های دائیمی برخلاف قانون کار فعلی می باشدما کارگران می پرسیم این تغییرات بر چه اساسی صورت گرفته استکدام انسان با شعور وعاقل به خود اجازه داده تا بدیعی ترین حقوق بنیادین ماکارگران را پایمال کندچرا ماده7 را حذف کرده ایدچرا به جای حذف کارهای موقت آنرا قانونی کرده ایدچرا مرخصی ما کارگران کاهش داده اید مگر خود مجلسیان هفته به هفته به تعطیلات ندارندچرا ذخیره مرخصی مارا از 9 روز به 5 روز کاهش داده ایدچرا مرخصی استعلاجی ما از 3روز به یک روز کاهش داده یداگر یکی ازشما فوت کند یک روز برای شرکت در مراسم کافی استتعبیض بیمه تا کی ؟؟؟ما تاکی بایدتاوان دوذدیها مسولان سازمان اجنماعی را بپردازیمقانون گذار به جای بهبود ساختار بیمه تامین اجتماعی ، بیمه تکمیلی را قانون کرده است چراانحصار سازمان تامین اجتماعی بعنوان تنها متولی بیمه اجباری مشمولین قانون کار حذف کرده ایدچرا کارگر باید بین بیمه ها آواره شود چه کسی پاسخگوئی کارگر خواهد بودچراحداقل دستمزد و دستمزدهای مقطوع (با توجه به نوع قرارداد دائم یا موقت، چند نرخی کرده اید چرا پرداخت پاداش افزایش تولید را به افزایش بهره‌وری منوط کرده اند اگر ما بیش از اندازه تولید کنیم ولی کارفرما بگوید سود ندارد تکلیف کارگران چیستچرادوره مجاز کارآموزی راتا سه سال افزایش داده ایدچراکار سحت وزیان آورار قانونی کرده ایدمگر قرار نبود در عرض چند سال کارهای زیان آور حذف شود چرا40درصد اﺿﺎﻓﻪ دﺳﺘﻤﺰد ،اﺿﺎﻓﻪ کاری را حذف کرده اید مگر قانون گدار نمی داند کار اضافه کاری یعنی از خود گذشتگی کارگر برای زنده ماندن استما ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎررا خوش خدمتی دوﻟﺖ به سرمایه داران می دانیم ﻛﻪ می خواهد ﻓـﺮش ﻗﺮﻣـﺰي ﺑـﺮاي برای سرعت بخشیدن به استثمار بیش از بیش کارگران ادامه دهند ما فکر می کنیم با تغییر قانون کار ﻋﻘﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ و ﺳﻔﻴﺪ اﻣﻀﺎء ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده اي رواج پیدا می کند با اصلاح قانون كار تنها روند اخراج كارگران تغيير مي كند.اخراج دسته جمعی وبی رویه کارگران با اضافه شدن قانون جدید ﺑـﺪون اﻳﻨﻜـﻪ ﺑـﺎ ﻛـﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻣـﺎﻧﻊ ﻗـﻀﺎﻳﻲ روﺑـﺮو ﮔﺮدﻧـﺪ قانونی می شود . ﺗﻌﻮﻳـﻖ اﻧـﺪاﺧتن و ﻧﭙـﺮداﺧتن حقوقها به یک فرم برای کارفرمایان تبدیل می شودتعیین حداقل دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ زﻳﺮ خط فقرعادی می شود عدم پرداخت حق بیمه اجباری برای کارگران آینده امنیت شغلی کارگران رااز بین می برد " ﻣﺎ نمی خواهیم ، ﺑﺮده ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻣﺎ ﺣﻖ زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ داریم ﻣﺎ ﻣﻴﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻛـﻪ زﻧـﺪﮔﻲ ﺷﺎﻳـﺴﺘﻪ داشته باشیم در ﺷﺮاﻳﻄﻲ دم از مشارکت کارگران در نظرخواهی پیش نویس اصلاح قانون کارمی زنید ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺗﺸﻜﻞ ﻛﺎرﮔﺮي را از ﺳﻮي ﻛﺎرﮔﺮان را تمحمل نمی کنید برزگترین شرکت خودرو سازی خاورمیانه با بیش از صدهزار کار گر شاغل از داشتن هر گونه تشکل کارگری محروم هستند در حالی دم از مشارکت کارگران در این نظرخواهی می زنید که تمام نمایندگان کارگران ایران خودرو اخراج شده اند ویا در زﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ درچنین شرایطی پیشنویس اصلاحیه قانون کاربا کدام اهداف انجام گرفته استما مخالف تغییر قانون کارنیستیم بلکه با روند تغییر قانون کارویکجانبه به نفع کارفرمایان ودولت بر ضد خودمان مخالیم ما هم می خواهیم قانون کار تغییر کند ما هم می خواهیم تکلیف قراردادهای موقت برای همیشه روشن شود شرکتهای پیمانکاری در کارهای دائم برای همیشه حذف شوندکار موقتی که در این پیش‌نویس ارائه شده، هیچ معنی ندارد و باید حذف شود.ما خواهان اصلاح تبصره 2 ماده7 هستیم بنظر ما تبصره 2 باید بدین ترتیب اصلاخ شود در كارهائي كه طبيعت آنها جنبه مستمر داردقرارداد دائمي تلقي مي شود.قراردهای موقت باید حذف شوند هیچ کارگری نباید اخراج گرددما می خواهیم اضافه کاری اجباری لغو گردد وقانون با کارفرمایان متخلف برخورد کندما هم خواهان تغییر قانون کار هستیم ما خواهان یک ماه مرخصی بدون احتساب روزهای تعطیل هستیم ما می خواهیم حق شیفت عادلانه پرداخت شود نه اینکه بدتر شودما 12%حق شیفت را قبول نداریمما انسان ومی خواهیم انسانی زندگی کنیم دستمزدها باید براساس تورم واقعی تعیین گردد تا ما بتوانیم از پس هزینه های یک زندگی عادی برآییمساعت کار باید کاهش ودوروز تعطیلی قانونی شودکارهای سخت وزیان آور باید برچیده شوندنه اینکه قانونی شوندما می خواهیم مسولیت ایمنی کارگران در قانون کاملا مشخص شودوجود هر نوع حادثه منجر به فوت ویا نقض عضوکارگر گردد مستقیم با کارفرمایان باشدما خواهان اصلاح ماده 17 بنفع کارگران هستیمقرارداد کارگری که توقیف می گردد توقیف وی چه منجر به محکومیت شود یانه .کارگر بعداز آزادی به کارخودباید بر گرددما خواهان تغییر ماده تبصره ماده 18 هستیم اگر توقیف کارگر منجر به محکومیت گرددسازمان تامین اجتماعی مكلف است تا زماني كه كارگر از زندان آزاد نشده باشد وبعد از آزادی نیزتا اشتغال مجدد. براي رفع احتياجات خانواده وي ، بیمه بیکاری به خانواده‌اش پرداخت نمايد.ما می خواهیم هر قوانینی بر علیه ما کارگران است بر چیده شوند ما هم خواهان تغییر قانون کار هستیم ما هم می خواهیم حق اعتصاب حق اعتراض وحق ایجاد تشکلهای آزاد کارگری در قانون کار قانونی شود ما می خواهیم کارگران در تشکلهای که دوست دارندآزادانه شرکت کنند ماهم می خواهیم هیچ کارگری را به جرم شرکت در فعالیتهای اجتماعی وصنفی دستگیر وزندانی نکنند بنابراین کارگران ایران خودروتغییرات اساسی در قانون کاررا فقط با حضور نمایندگان واقعی کارگران راه حل این تغییرات می دانیماین نمایندگان کارگران هستند که می توانند نظرات و خواستهای کارگران را در این مسیر بطور صریح و روشن اعلام کنندمحقق واقع شدن نظرات کارگران ،تشکلهای کارگری و نمایندگان منسوب به آنان در مذاکرات مربوط به قانون کاربه شکلی که نطرات کارگران در این تصمیم سرنوشت سازباید اصل و اساس باشد.بدون آزادی بیان بدون آزادی تشکل های کارگری حرف زدن از مشارکت ونقش کارگران در اصلاح قانون کار بی معنی استکارگران ایران خودروضمن مخالفت شدید با رویکرد حاکم بر تغییر قانون کار از سوی دولت، تنها راه تغییر قانون کارفعلی را ایجاد یک فضای آزاد ودمکراتیک باحضورنمایندگان واقعی کارگران می دانند که در مرحله اول باید مقدمات برگزاری انتخابا ت در گروه صنعتی ایران خودرو فراهم شده تا کارگران بتوانند با انتخاب نمایندگان خود در این طرح مشارکت کنند برای همین ما کارگران گروه مجموعه های صنعتی ایران خودرو مخالفت خودمان را با هر گونه تغییر ات در قانون کار علیه کارگران اعلام می داریم
رونوشت : هئیت محترم دولت
رونوشت: مجلس شورای اسلامی
رونوشت: دیوان عدالت اداری
رونوشت : قوه قضائی
رونوشت: خبرگزاری کار
مهر ماه 1390

1-کارگران گروه صنعتی ایران خودرو
کار

2-کارگران ایران خودرو دیزل

deizel
3-کارگران ایران خودرو خراسان
khorasan

4-کارگران ایران خودرو تبریز
tabriz

5-کارگران ایرانخودرو فارس
kk

6-کارگران ساپکو
ww

7-کارگران ابساکو

8-کارگران مهرکام پارس

9=کارگران مجموعه های پرسی ایران خودرو

10-جمعی از کارگرانایسیسکو

11-جمعی از کارگرانآزمایش وتحقیقات قطعات مجموعه خودرو :ایتراک

12-جمعی از کارگران اگزوز خراسان

13-کارگران الکترونیک ایران خودرو:الیکو

14 لکترونیک سامانه سمند

15-جمعی از کارگران الکتریک شرق

16-جمعی از کارگران پرس شماره 1 ایران خودرو

17-جمعی از کارگران ایران خودرو سازه

18جمعی از کارگران ایمن خودرو شرق

19-جمعی از کارگران همگام خودرو

20-جمعی از کارگران پاکریس خودروایرانیان

21-جمعی از کارگران تامین ماسه ریخته گری

22-جمعی از کارگران تاب خودرو

23=جمعی از کارگران توسعه خودروکار

24-جمعی از کارگران صنایع خودرو

25-جمعی از کارگران تولید موتورا یران خودرو :ایپکو

25-جمعی از کارگران تام ایران خودرو

26-جمعی از کارگران تولید کلاچ ایران خودرو

27-جمعی از کارگران تولید قطعات خاور

28-جمعی از کارگران چرخشگر

29-جمعی از کارگران محور خودرو

30-جمعی از کارگران ریخته گری آلومنیوم ایران خودرو

hh


تغييرات قانون كار حمله ای جديد به معيشت كارگران

26 نوامبر 2011

کمیتۀ هماهنگی برای کمک ۵ آذر ١٣٩٠


بازنشستگان با ۴۰۰ هزار تومان حقوق چه کنند؟!

26 نوامبر 2011

رئیس کانون بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی گفت: بازنشستگان با ۴۰۰٬۰۰۰ تومان حقوق چه کند؟ ۴۰۰٬۰۰۰ تومان پول آب،‌ برق و گاز می‌شود. به گزارش فارس، خبازها در مراسم تکریم از بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی ضمن انتقاد به عدم حضور معاون رفاه و وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در این مراسم اظهار داشت: صاحبان اصلی […]

ادامه‌ی این نوشته را بخوانید (http://weblagrahekargar.wordpress.com/2011/11/26/paul-2134/)


نرخ بيکاری در تهران روزانه افزايش می يابد

26 نوامبر 2011

: دبير اجرايی خانه کارگر استان تهران اعلام کرد: نرخ اشتغال در استان تهران ۵ درصد منفی برآورد مي‌شود. اسماعيل حق پرستی در گفتگو با خبرنگار ايلنا از افزايش نرخ بيکاری در استان تهران خبر داد و گفت: به دليل افزايش تعداد واحدهای بحرانی نرخ بيکاری در استان تهران به صورت روزانه در حال افزايش […]

ادامه‌ی این نوشته را بخوانید (http://weblagrahekargar.wordpress.com/2011/11/26/%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%a8%d9%8a%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d9%8a%d8%b4-%d9%85%db%8c-%d9%8a%d8%a7/)


کارگران و بازنشستگان آذربایجان شرقی در تجمعی به اصلاح قانون کار اعتراض کردند

26 نوامبر 2011

ایلنا: کارگران و بازنشستگان آذربایجان شرقی به مناسبت سالروز تصویب قانون کار در تجمعي اعتراض خود را نسبت به پیش نویس اصلاح قانون کار اعلام داشتند.


کارگران و بازنشستگان آذربایجان شرقی در تجمعی به اصلاح قانون کار اعتراض کردند

26 نوامبر 2011

ایلنا: کارگران و بازنشستگان آذربایجان شرقی به مناسبت سالروز تصویب قانون کار در تجمعي اعتراض خود را نسبت به پیش نویس اصلاح قانون کار اعلام داشتند.


تصمیمات جهت داربر علیه وانت پیکان : چه دستهای در کار است

26 نوامبر 2011

این روزهای راهنمایی و رانندگی در کشور ما نه تنها خود تبدیل به قانون گذار شده است، بلکه از اجرای برخی از دستورات نیز طفره میرود.این درحالی که بر طبق قانون پلیس تنها وظیفه اجرای قانون در کشور را دارد، اما به نظر می رسد،چنین نیست نیروی انتظامی امروز با قدرت نظامی خود تبدیل به یک نهاد باجگیر ودر حال پولشوئی است

گذشته از تمام مسائلی که تاکنون درباره شماره گذاری نشدن وانت پیکان و شاید تولید نشدن آن درآینده نزدیک که بگذریم این مضوع از جنبه دیگری نیز قابل بررسی است.

هم اکنون وانت پیکان ارزان ترین وانت تولیدی کشور است و در یک گام جلوتر وانت نیسان زامیاد قرار دارد. وانت پیکان که هم اکنون ساز تولید نشدن آن کوک شده است و وانت نیسان نیز از ابتدای سال آینده دیگر تولید نخواهد شد.

حال با این اوصاف بازار وانت کشور بعد از این 2 وانت در اختیار کدام محصول قرار خواهد گرفت؟ زامیاد این روزها به دنبال جایگزین وانت نیسان با یک برند خارجی است. که به طور حتم قیمت بالایی خواهد داشت.

گروه صنعتی ایران خودرو نیز به دنبال تولید وانت تندر به جای وانت پیکان است که این خودرو نیز به طور حتم به دلیل زمان بر بودن تولید انبوه این خودرو به دلیل فصل مشترک های آن با تندر 90 زمان بر خواهد بود، لذا در چند سال آینده جای خودرو وانت در محدوده قیمتی 7 تا 13 میلیون تومان خالی خواهد ماند. در چنین شرایطی است که به طور حتم وارد کنندگان خودرو به سوی واردات وانت های چینی خواهند رفت تا به سود های های باد آورده ای دست یابند .

در حالیکه با عدم تولید وانت پیکان شغل هزاران کارگر در ایران خودرو وایران خودرو تبریز به خطر افتاده است چه دستهای برای تصرف بازار وانت ایران خیز برداشته اند بی شک جامیان تجار و طراحان پیش نویس اصلاحیه قانون کار که قدم به قدم در ظاهر با شعارهای حمایت از اقشار محروم ولی در پشن پرده برای تثبیت امنیت سرمایه گذاری در ایران پیش می رومد

تاسف آور است که با این همه سابقه و ادعا، اینک دست به دامان چند شرکت های نوپای چینی برای واردات وانت شویم. گرچه محصولات چینی با ظاهر جالب و به روز خود می توانند تنوع را در بازار خودروهای ارزان ایرانی پدید آورند اما بیاد داشته باشید که وقتی قرار بر تولید فله ای این خودروها باشد و تمام خیابانها پر از این مدها شوند دیگر زیبایی آنها تبدیل به دلزدگی می شود. تنها نکته مثبت می تواند سطح خوب ایمنی و تجهیزات این مدلها باشد که البته آنها بی شک با بهای اضافه فروخته خواهد شد و یا حذف می شود.


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: