آنیشا اسداللهی بازداشت شد

19 ژوئن 2019

آنیشا اسداللهی بازداشت شد

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-20658/


جلسه رسیدگی به پرونده «ف صلنامه زریبار» به روزها ی آتی موکول شد

18 ژوئن 2019

جلسه رسیدگی به پرونده «فصلنامه زریبار» به روزهای آتی موکول شد

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-20657/


نزدیک به سه هزار تن با امض ای بیانیه‌ای نسبت به اح تمال انفصال از خدمت محمد حبیبی هشدار دادند

18 ژوئن 2019

نزدیک به سه هزار تن با امضای بیانیه‌ای نسبت به احتمال انفصال از خدمت محمد حبیبی هشدار دادند

https://www.hra-news.org/statements/a-399/


درخواست متهمان به قتل عل یرضا شیرمحمدعلی برای ان تقال به \»زندان منتخب خود\ » برآورده شد

18 ژوئن 2019

درخواست متهمان به قتل علیرضا شیرمحمدعلی برای انتقال به «زندان منتخب خود» برآورده شد

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-20653/


جلسه دادگاه اصغر امیرزا دگانی، فعال صنفی معلمان برگزار شد

18 ژوئن 2019

جلسه دادگاه اصغر امیرزادگانی، فعال صنفی معلمان برگزار شد

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-20652/


انتقال یک زندانی جهت اجر ای حکم اعدام در زندان بیر جند/ سند

18 ژوئن 2019

انتقال یک زندانی جهت اجرای حکم اعدام در زندان بیرجند/ سند

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-20648/


گزارش اجمالی و تصویری از تظاهرات مقابل سازمان جهانی کار در ژن و دوشنبه، ۱۷ ژوئن ۲۰۱۹ ژنو، سوئیس

18 ژوئن 2019

با درود و خسته نباشید. جهت اطلاع و در صورت امکان درج ارسال میگردد.

با تشکر فراوان

گزارش اجمالی و تصویری شرکت در تظاهرات مقابل سازمان جهانی کار، ۱۷ ژوئن ۲۰۱۹، اتحاد بین المللی.pdf

گزارش اجمالی و تصویری شرکت در تظاهرات مقابل سازمان جهانی کار، ۱۷ ژوئن ۲۰۱۹، اتحاد بین المللی.doc

IASWI Special Bulletin,June 2019, Farsi.pdf

IASWI Special Bulletin,June 2019, French.pdf

IASWI Special Bulletin,June 2019.pdf


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: