ناهید گرجی به سه سال حبس قطعی محکوم شد

29 فوریه 2016

ناهید گرجی به سه سال حبس قطعی محکوم شد

https://hra-news.org/fa/thought-and-expression/a-4279


سخنگوی مجمع مشورتی فعال ان مدنی یارسان: دیوار جام عه یارسان بسیار کوتاه اس ت

29 فوریه 2016

سخنگوی مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان: دیوار جامعه یارسان بسیار کوتاه است

https://hra-news.org/fa/religious-minorities/a-4277


هشتمین روز اعتصاب غذای ر ضا سمیعی منفرد در زندان ا وین

29 فوریه 2016

هشتمین روز اعتصاب غذای رضا سمیعی منفرد در زندان اوین

https://hra-news.org/fa/prisoners/a-4274


اعتصاب غذای عباس لسانی د ر زندان شیراز پایان یافت

29 فوریه 2016

اعتصاب غذای عباس لسانی در زندان شیراز پایان یافت

https://hra-news.org/fa/prisoners/a-4272


عدم رسیدگی به وضعیت علیر ضا احمدی در زندان اوین

29 فوریه 2016

عدم رسیدگی به وضعیت علیرضا احمدی در زندان اوین

https://hra-news.org/fa/prisoners/a-4266


معلم زندانی به دلیل امتن اع از پوشیدن لباس زندان ا ز ملاقات محروم ماند

29 فوریه 2016

معلم زندانی به دلیل امتناع از پوشیدن لباس زندان از ملاقات محروم ماند

https://hra-news.org/fa/prisoners/a-4267


معلم زندانی به دلیل امتن اع از پوشیدن لباس زندان ا ز ملاقات محروم ماند

29 فوریه 2016

معلم زندانی به دلیل امتناع از پوشیدن لباس زندان از ملاقات محروم ماند

https://hra-news.org/fa/prisoners/a-4267


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: