صدای زن، ممنوع/ دلبر توکل ی

30 ژوئن 2019

صدای زن، ممنوع/ دلبر توکلی

https://www.peace-mark.org/98-14

لینک به مطلب در هرانا

https://www.hra-news.org/articles/a-478/


محمد حبیبی جهت معاینه چش م به بیمارستان منتقل و مج دداً به زندان بازگرداند ه شد

30 ژوئن 2019

محمد حبیبی جهت معاینه چشم به بیمارستان منتقل و مجدداً به زندان بازگردانده شد

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-20803/


دادگاه تجدیدنظر ۱۸ فعال مدنی را به حبس محکوم کرد

30 ژوئن 2019

دادگاه تجدیدنظر ۱۸ فعال مدنی را به حبس محکوم کرد

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-20802/


بهزاد همایونی، توسط نیر وهای امنیتی در آران و بید گل بازداشت شد

30 ژوئن 2019

بهزاد همایونی، توسط نیروهای امنیتی در آران و بیدگل بازداشت شد

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-20800/


انسیه عبدالحسینی، زندا نی سیاسی به بیمارستان اع زام شد

29 ژوئن 2019

انسیه عبدالحسینی، زندانی سیاسی به بیمارستان اعزام شد

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-20792/


گزارشی از مرگ مشکوک بنیا مین آلبوغبیش در بازداشت گاه اطلاعات اهواز

28 ژوئن 2019

گزارشی از مرگ مشکوک بنیامین آلبوغبیش در بازداشتگاه اطلاعات اهواز

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-20788/


لایحه اعطای تابعیت به فر زندان مادران ایرانی، در کشاکش مجلس و شورای نگهبا ن/ مهران مصدق نیا

28 ژوئن 2019

لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی، در کشاکش مجلس و شورای نگهبان/ مهران مصدق نیا

https://www.peace-mark.org/98-5

لینک به مطلب در هرانا

https://www.hra-news.org/articles/a-477/


علیرغم دستور پزشکی، آرش صادقی بصورت نگران کننده ای از دریافت خدمات درمان ی محروم است

28 ژوئن 2019

علیرغم دستور پزشکی، آرش صادقی بصورت نگران کننده ای از دریافت خدمات درمانی محروم است

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-20787/


آزادی محمدی، زندانی سیا سی از زندان ارومیه آزاد ش د

28 ژوئن 2019

آزادی محمدی، زندانی سیاسی از زندان ارومیه آزاد شد

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-20784/


امیرمهدی جلایری در پرون ده جدید به سه سال حبس محکو م شد/ اسناد

27 ژوئن 2019

امیرمهدی جلایری در پرونده جدید به سه سال حبس محکوم شد/ اسناد

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-20781/


تلاش برای پلمب مرکز سالم ندان بهایی در گلشهر کرج و احضار مدیریت مجموعه به د ادستانی

27 ژوئن 2019

تلاش برای پلمب مرکز سالمندان بهایی در گلشهر کرج و احضار مدیریت مجموعه به دادستانی

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-20776/


آیت الله معصومی تهرانی: خ وردن روزه در ملاءعام، نه مجازات دارد و نه حرام است / علی کلائی

27 ژوئن 2019

آیت الله معصومی تهرانی: خوردن روزه در ملاءعام، نه مجازات دارد و نه حرام است/ علی کلائی

https://www.peace-mark.org/98-16

لینک به مطلب در هرانا

https://www.hra-news.org/interviews/a-150/


حمید رحیمی، زندانی سیاس ی از زندان ارومیه آزاد شد

27 ژوئن 2019

حمید رحیمی، زندانی سیاسی از زندان ارومیه آزاد شد

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-20773/


بازداشت و نکاتی برای فعا لین مدنی؛ نوشته‌ای از ص با کردافشاری از زندان

27 ژوئن 2019

بازداشت و نکاتی برای فعالین مدنی؛ نوشته‌ای از صبا کردافشاری از زندان

https://www.hra-news.org/articles/a-476/


دوختن لب ها و اعتصاب غذای یک زندانی محبوس در زندان ارومیه

27 ژوئن 2019

دوختن لب ها و اعتصاب غذای یک زندانی محبوس در زندان ارومیه

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-20770/


تشکیل پرونده جدید و احضا ر امیرمهدی جلایری به داد گاه کیفری بیرجند / اسناد

26 ژوئن 2019

تشکیل پرونده جدید و احضار امیرمهدی جلایری به دادگاه کیفری بیرجند / اسناد

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-20768/


ضرورت توجه به مسئله پناه ندگان؛ به مناسبت ۲۰ ژوئن ، روز جهانی پناهندگان/ سو لماز اسکندری

26 ژوئن 2019

ضرورت توجه به مسئله پناهندگان؛ به مناسبت ۲۰ ژوئن، روز جهانی پناهندگان/ سولماز اسکندری

https://www.hra-news.org/articles/a-475/


دست کم پنج زندانی در زندا ن رجایی شهر کرج اعدام شدن د

26 ژوئن 2019

دست کم پنج زندانی در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-20762/


دست کم پنج زندانی در زندا ن رجایی شهر کرج اعدام شدن د

26 ژوئن 2019

دست کم پنج زندانی در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-20762/


جلسه دادگاه ۴ فعال مدنی د ر دادگاه انقلاب تهران بر گزار شد

26 ژوئن 2019

جلسه دادگاه ۴ فعال مدنی در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-20761/


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: