صدای زن، ممنوع/ دلبر توکل ی

30 ژوئن 2019

صدای زن، ممنوع/ دلبر توکلی

https://www.peace-mark.org/98-14

لینک به مطلب در هرانا

https://www.hra-news.org/articles/a-478/


محمد حبیبی جهت معاینه چش م به بیمارستان منتقل و مج دداً به زندان بازگرداند ه شد

30 ژوئن 2019

محمد حبیبی جهت معاینه چشم به بیمارستان منتقل و مجدداً به زندان بازگردانده شد

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-20803/


دادگاه تجدیدنظر ۱۸ فعال مدنی را به حبس محکوم کرد

30 ژوئن 2019

دادگاه تجدیدنظر ۱۸ فعال مدنی را به حبس محکوم کرد

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-20802/


بهزاد همایونی، توسط نیر وهای امنیتی در آران و بید گل بازداشت شد

30 ژوئن 2019

بهزاد همایونی، توسط نیروهای امنیتی در آران و بیدگل بازداشت شد

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-20800/


انسیه عبدالحسینی، زندا نی سیاسی به بیمارستان اع زام شد

29 ژوئن 2019

انسیه عبدالحسینی، زندانی سیاسی به بیمارستان اعزام شد

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-20792/


گزارشی از مرگ مشکوک بنیا مین آلبوغبیش در بازداشت گاه اطلاعات اهواز

28 ژوئن 2019

گزارشی از مرگ مشکوک بنیامین آلبوغبیش در بازداشتگاه اطلاعات اهواز

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-20788/


لایحه اعطای تابعیت به فر زندان مادران ایرانی، در کشاکش مجلس و شورای نگهبا ن/ مهران مصدق نیا

28 ژوئن 2019

لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی، در کشاکش مجلس و شورای نگهبان/ مهران مصدق نیا

https://www.peace-mark.org/98-5

لینک به مطلب در هرانا

https://www.hra-news.org/articles/a-477/


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: