بیانیه شورای هماهنگی تش کل های صنفی فرهنگیان سرا سر کشور در خصوص اعتصاب غذ ای اسماعیل عبدی

31 مه 2017

بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور در خصوص اعتصاب غذای اسماعیل عبدی

https://www.hra-news.org/statements/a-210/


رشد فزاینده‌ی فشار اقت صادی بر بهاییان در ایران/ شاهین صادق‌زاده میلا نی

31 مه 2017

رشد فزاینده‌ی فشار اقتصادی بر بهاییان در ایران/ شاهین صادق‌زاده میلانی

https://www.peace-mark.org/73-7

لینک به مطلب در هرانا

https://www.hra-news.org/articles/a-187/


بیست و چهارمین سال حبس مح مدنظری؛ بدون چشم اندازی آزادی و محروم از درمان

31 مه 2017

بیست و چهارمین سال حبس محمدنظری؛ بدون چشم اندازی آزادی و محروم از درمان

https://www.hra-news.org/2017/hranews/a-10911/


بهنام موسیوند با پایان م حکومیت از زندان آزاد شد

31 مه 2017

بهنام موسیوند با پایان محکومیت از زندان آزاد شد

https://www.hra-news.org/2017/hranews/a-10910/


نامه آتنا دائمی به مناسب پایان ۵۴ روز اعتصاب: اعتص اب غذا کردم که صدای بی صدا یان باشم

31 مه 2017

نامه آتنا دائمی به مناسب پایان ۵۴ روز اعتصاب: اعتصاب غذا کردم که صدای بی صدایان باشم

https://www.hra-news.org/letters/a-354/


اعتصاب غذا و بلاتکلیفی س ه زندانی سنی مذهب

31 مه 2017

اعتصاب غذا و بلاتکلیفی سه زندانی سنی مذهب

https://www.hra-news.org/2017/hranews/a-10905/


تبرئه خواهران دائمی از ا تهامات و پایان ۵۴ روز اعت صاب غذای آتنا / سند

31 مه 2017

تبرئه خواهران دائمی از اتهامات و پایان ۵۴ روز اعتصاب غذای آتنا / سند

https://www.hra-news.org/2017/hranews/a-10903/


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: