گورستیزی و گورهراسی در ج مهوری اسلامی/ ساقی لقایی

31 مه 2018

گورستیزی و گورهراسی در جمهوری اسلامی/ ساقی لقایی

https://www.peace-mark.org/85-8

لینک به مطلب در هرانا

https://www.hra-news.org/articles/a-321/


گزارشی از آخرین وضعیت مح مد حبیبی، معلم محبوس در ز ندان تهران بزرگ

31 مه 2018

گزارشی از آخرین وضعیت محمد حبیبی، معلم محبوس در زندان تهران بزرگ

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-15561/


مرگ یک زندانی در زندان مر کزی زاهدان به دلیل عدم رس یدگی پزشکی

31 مه 2018

مرگ یک زندانی در زندان مرکزی زاهدان به دلیل عدم رسیدگی پزشکی

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-15559/


گزارش میدانی؛ نبض میدان فردوسی همچنان در دست نیر وهای امنیتی

31 مه 2018

گزارش میدانی؛ نبض میدان فردوسی همچنان در دست نیروهای امنیتی

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-15555/


محروم نگهداشتن مطلب احم دیان از دریافت خدمات درم انی در زندان سنندج

31 مه 2018

محروم نگهداشتن مطلب احمدیان از دریافت خدمات درمانی در زندان سنندج

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-15554/


حمیدرضا امینی در دادسرا ی فرهنگ و رسانه محکوم شد

30 مه 2018

حمیدرضا امینی در دادسرای فرهنگ و رسانه محکوم شد

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-15548/


سه شهروند بهایی بازداشت شده در اهواز و آبادان آزا د شدند

30 مه 2018

سه شهروند بهایی بازداشت شده در اهواز و آبادان آزاد شدند

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-15547/


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: