شورای نگهبان و تحول اقتد ارگرایی رقابتی در ایران/ علی اصغر رمضانپور

30 نوامبر 2016

شورای نگهبان و تحول اقتدارگرایی رقابتی در ایران/ علی اصغر رمضانپور

https://www.peace-mark.org/67-11

لینک به مطلب در هرانا
https://www.hra-news.org/articles/a-110/


وضعیت بحرانی زندانیان د ر اعتصاب غذا ؛ ۸ اعتصاب در سه زندان مختلف

30 نوامبر 2016

وضعیت بحرانی زندانیان در اعتصاب غذا ؛ ۸ اعتصاب در سه زندان مختلف

https://www.hra-news.org/2016/hranews/a-8640/


نامه آتنا دائمی از زندان ؛ کتک خوردم اما نه در حال تجاوز به دانش آموزان بود م و نه در حال اختلاس

30 نوامبر 2016

نامه آتنا دائمی از زندان؛ کتک خوردم اما نه در حال تجاوز به دانش آموزان بودم و نه در حال اختلاس

https://www.hra-news.org/letters/a-255/


برای من که خانواده ام به ت مامی درخون غلطیده اند، ج ایی برای دروغ نمانده؛ پا سخ مریم اکبری منفرد به مع اون دادستانی

30 نوامبر 2016

برای من که خانواده ام به تمامی درخون غلطیده اند، جایی برای دروغ نمانده؛ پاسخ مریم اکبری منفرد به معاون دادستانی

https://www.hra-news.org/letters/a-254/


بیش از یک سال بلاتکلیفی ع لی زاهد در زندان اوین

30 نوامبر 2016

بیش از یک سال بلاتکلیفی علی زاهد در زندان اوین

https://www.hra-news.org/2016/hranews/a-8638/


بازداشت شایان سعیدی، مت خصص هک و امنیت

30 نوامبر 2016

بازداشت شایان سعیدی، متخصص هک و امنیت

https://www.hra-news.org/2016/hranews/a-8637/


تداوم بی توجهی به وضعیت ح اد سلیمان پیروتی، زندان ی آزار دیده زندان رجایی ‌شهر

30 نوامبر 2016

تداوم بی توجهی به وضعیت حاد سلیمان پیروتی، زندانی آزار دیده زندان رجایی‌شهر

https://www.hra-news.org/2016/hranews/a-8634/


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: