ساکنین پارک لاله؛ روایت عینی از زندگی خانواده‌ های بی‌خانمان در پارک پ ایتخت

30 سپتامبر 2018

ساکنین پارک لاله؛ روایت عینی از زندگی خانواده‌های بی‌خانمان در پارک پایتخت

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-17220/


رضوانه محمدی، فعال حقوق زنان به بند زنان زندان او ین منتقل شد

30 سپتامبر 2018

رضوانه محمدی، فعال حقوق زنان به بند زنان زندان اوین منتقل شد

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-17219/


آموزش و پرورش رایگان/ ابو ذر نصراللهی

30 سپتامبر 2018

آموزش و پرورش رایگان/ ابوذر نصراللهی

https://www.peace-mark.org/89-14

لینک به مطلب در هرانا

https://www.hra-news.org/articles/a-378/


حمید فرخ نژاد، بازیگر سی نما و تئاتر توسط وزارت اط لاعات احضار شد

30 سپتامبر 2018

حمید فرخ نژاد، بازیگر سینما و تئاتر توسط وزارت اطلاعات احضار شد

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-17216/


نامه آزیتا رفیع‌زاده، شهروند بهایی محبوس در زن دان اوین به مناسبت شروع س ال تحصیلی جدید

30 سپتامبر 2018

نامه آزیتا رفیع‌زاده، شهروند بهایی محبوس در زندان اوین به مناسبت شروع سال تحصیلی جدید

https://www.hra-news.org/letters/a-616/


دو تن از شهروندان بهایی ساکن شیراز آزاد شدند

30 سپتامبر 2018

دو تن از شهروندان بهایی ساکن شیراز آزاد شدند

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-17214/


گزارشی از آخرین وضعیت رق یه حاجی ماشاالله؛ شهرون د بحرینی محبوس در زندان ا وین

30 سپتامبر 2018

گزارشی از آخرین وضعیت رقیه حاجی ماشاالله؛ شهروند بحرینی محبوس در زندان اوین

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-17213/


با پایان مرخصی؛ نرگس محم دی به زندان اوین بازگشت

30 سپتامبر 2018

با پایان مرخصی؛ نرگس محمدی به زندان اوین بازگشت

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-17210/


اعتراض علمای اهل سنت نسب ت به توهین بازیکن فوتبال به مقدسات اهل تسنن

30 سپتامبر 2018

اعتراض علمای اهل سنت نسبت به توهین بازیکن فوتبال به مقدسات اهل تسنن

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-17205/


هشتمین روز از دور جدید اع تصاب سراسری کامیون‌دار ان؛ شمار بازداشت‌شدگان به دستکم ۸۹ تن رسید/ ویدئ و

30 سپتامبر 2018

هشتمین روز از دور جدید اعتصاب سراسری کامیون‌داران؛ شمار بازداشت‌شدگان به دستکم ۸۹ تن رسید/ ویدئو

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-17206/


نسبت علایق و نیازها در رو یکرد تدوین کتب درسی/ عزیز قاسم زاده

29 سپتامبر 2018

نسبت علایق و نیازها در رویکرد تدوین کتب درسی/ عزیز قاسم زاده

https://www.peace-mark.org/89-13

لینک به مطلب در هرانا

https://www.hra-news.org/articles/a-377/


یکسال بلاتکلیفی؛ گزارش ی از آخرین وضعیت لیلا تاج یک زندانی محبوس در بند زن ان زندان اوین

29 سپتامبر 2018

یکسال بلاتکلیفی؛ گزارشی از آخرین وضعیت لیلا تاجیک زندانی محبوس در بند زنان زندان اوین

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-17200/


پایان بازجویی و انتقال ش هروند بازداشت شده به بند عمومی زندان ارومیه

29 سپتامبر 2018

پایان بازجویی و انتقال شهروند بازداشت شده به بند عمومی زندان ارومیه

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-17199/


پایان بازجویی و انتقال ش هروند بازداشت شده به بند عمومی زندان ارومیه

29 سپتامبر 2018

پایان بازجویی و انتقال شهروند بازداشت شده به بند عمومی زندان ارومیه

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-17199/


ابراهیم دیوازی، شهروند ساکن مهاباد بازداشت شد

29 سپتامبر 2018

ابراهیم دیوازی، شهروند ساکن مهاباد بازداشت شد

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-17198/


مخالفت با آزادی مشروط ست وده فاضلی، زندانی سیاسی ۶۶ ساله محبوس در زندان او ین

29 سپتامبر 2018

مخالفت با آزادی مشروط ستوده فاضلی، زندانی سیاسی ۶۶ ساله محبوس در زندان اوین

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-17192/


هفتمین روز از دور جدید اع تصاب سراسری کامیون‌دار ان؛ افزایش شمار بازداشت ‌شدگان به دستکم ۸۱ تن/ و یدئو

28 سپتامبر 2018

هفتمین روز از دور جدید اعتصاب سراسری کامیون‌داران؛ افزایش شمار بازداشت‌شدگان به دستکم ۸۱ تن/ ویدئو

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-17191/


بلاتکلیفی حامد آئینه‌ وند، فعال سیاسی محبوس در زندان اوین

28 سپتامبر 2018

بلاتکلیفی حامد آئینه‌وند، فعال سیاسی محبوس در زندان اوین

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-17189/


ابراز نگرانی و درخواست آ زادی فرهاد میثمی توسط صد ها تن از پزشکان و فعالان ح وزه نشر

28 سپتامبر 2018

ابراز نگرانی و درخواست آزادی فرهاد میثمی توسط صدها تن از پزشکان و فعالان حوزه نشر

https://www.hra-news.org/letters/a-615/


کاظم ایمان‌زاده، روز نامه‌نگار اهل سنندج به دادگاه احضار شد

28 سپتامبر 2018

کاظم ایمان‌زاده، روزنامه‌نگار اهل سنندج به دادگاه احضار شد

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-17188/


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: