درود بر شما

26 ژانویه 2020

کشته ندادیم که سازش کنیم

اعلامیه شمارۀ 23

جبهۀ مردم برای نجات ایران( خط سوم)

01.2020. 25= 6 بهمن

با درود و سپاس از توجه اتان

پخش، مهمترین بخش مبارزه علیه امپریالیسم است.

جبهۀ جهانی ضد امپریالیست قدرت زنان

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

image.jpg


با درود

24 ژانویه 2020

راز جعبۀ سیاه

اعلامیۀ شمارۀ 22

جبهۀ مردم برای نجات ایران( خط 3)

24 ژانویه 2020=4 بهمن

با درود و سپاس از توجه اتان

پخش، مهمترین بخش مبارزه علیه امپریالیسم است.

جبهۀ جهانی ضد امپریالیست قدرت زنان

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

image.jpg

image.jpg


با درود و سپاس از توجه ا تان

21 ژانویه 2020

با درود و سپاس از توجه اتان

جبهۀ جهانی ضد امپریالیست قدرت زنان

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

Nazem Hekmat be yad….docx

Nazem Hekmat be yad….pdf

image.jpg

image.jpg

image.jpg


با درود و سپاس از توجه ا تان

19 ژانویه 2020

اطلاعیه دگراندیشان در ایران

چند دهه حکمرانی، برپایه

تبعیض و بی عدالتی کافی است

ممنوعیت درج اخبار اعتراضات آبان ماه٬ سقوط هواپیمای مسافربری و تحریم جشنواره در رسانه‌ها

image.jpg

image.jpg

image.jpg

image.jpg


درود بر شما

16 ژانویه 2020

خط سوم

اعلامیه شماره 21

جبهۀ مردم برای نجات ایران (خط سوم)

15. 01. 2020

جبهۀ جهانی ضد امپریالیست قدرت زنان

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

Power

Bajaniyeh oza Iran va mantaghe.pdf

image.jpg


درود بر شما

16 ژانویه 2020

خط سوم

اعلامیه شماره 21

جبهۀ مردم برای نجات ایران (خط سوم)

15. 01. 2020

جبهۀ جهانی ضد امپریالیست قدرت زنان

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

Power

Bajaniyeh oza Iran va mantaghe.pdf

image.jpg


Greetings با درود

14 ژانویه 2020

Open letter to United Nations General Secretary

From Peoples Front for Iran’s Salvation

12.01.2020

نامۀ سر گشاده به دبیرکل سازمان ملل

از طرف جبهۀ مردم برای نجات ایران (خط 3)

12 ژانویۀ 2020

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Open letter to United Nations General Secretary.doc

Open letter to United Nations General Secretary.pdf

image.jpg

image.jpg


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: