کارگران‌ شهرداری‌ بی جار در اعتراض به معوقات م زدی اعتصاب کردند/ تصاویر

30 نوامبر 2018

کارگران‌ شهرداری‌ بیجار در اعتراض به معوقات مزدی اعتصاب کردند/ تصاویر

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-18052/


بیست و ششمین روز اعتراضا ت کارگران هفت‌تپه؛ تدا وم بی خبری از وضعیت بازدا شت‌ شدگان

30 نوامبر 2018

بیست و ششمین روز اعتراضات کارگران هفت‌تپه؛ تداوم بی خبری از وضعیت بازداشت‌ شدگان

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-18051/


مراسم روز جهانی کارگر؛ د ادگاه تجدید نظر شش شهرون د را به حبس محکوم کرد

30 نوامبر 2018

مراسم روز جهانی کارگر؛ دادگاه تجدید نظر شش شهروند را به حبس محکوم کرد

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-18049/


عبدالله علیرضانژاد، فع ال سیاسی راهی زندان گچسا ران شد

29 نوامبر 2018

عبدالله علیرضانژاد، فعال سیاسی راهی زندان گچساران شد

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-18043/


مهوش عدالتی، شهروند بها یی ساکن تهران با تودیع قر ار آزاد شد

29 نوامبر 2018

مهوش عدالتی، شهروند بهایی ساکن تهران با تودیع قرار آزاد شد

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-18042/


کارشناسان سازمان ملل خو استار آزادی فعالان مقاب له با حجاب اجباری در ایرا ن شدند

29 نوامبر 2018

کارشناسان سازمان ملل خواستار آزادی فعالان مقابله با حجاب اجباری در ایران شدند

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-18041/


پس از ۲۵ روز اعتراض؛ شکن جه و انتقال به بیمارستان اسماعیل بخشی، نماینده ب ازداشتی کارگران هفت‌ت په / بیانیه حمایتی وکلای دادگستری

29 نوامبر 2018

پس از ۲۵ روز اعتراض؛ شکنجه و انتقال به بیمارستان اسماعیل بخشی، نماینده بازداشتی کارگران هفت‌تپه / بیانیه حمایتی وکلای دادگستری

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-18038/


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: