نگاهی آماری به مسئله اعت یاد دانش آموزان/ جواد لعل محمدی

28 فوریه 2019

نگاهی آماری به مسئله اعتیاد دانش آموزان/ جواد لعل محمدی

https://www.peace-mark.org/94-7

لینک به مطلب در هرانا

https://www.hra-news.org/articles/a-435/


بلاتکلیفی سامان “جرجی س” خواننده رپ اهل کرمان شاه در زندان

28 فوریه 2019

بلاتکلیفی سامان “جرجیس” خواننده رپ اهل کرمانشاه در زندان

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-19423/


وخامت حال چنگیز قدم خیری ؛ اعزام اورژانسی به بیما رستان

28 فوریه 2019

وخامت حال چنگیز قدم خیری؛ اعزام اورژانسی به بیمارستان

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-19422/


موج آزادی زود هنگام زندا نیان سیاسی؛ صلاح الدین ر نجبر، از زندان ارومیه آز اد شد

28 فوریه 2019

موج آزادی زود هنگام زندانیان سیاسی؛ صلاح الدین رنجبر، از زندان ارومیه آزاد شد

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-19421/


موج آزادی زودهنگام زندا نیان؛ اجرای حکم حبس سهیل حق دوست، شهروند بهایی مت وقف شد

28 فوریه 2019

موج آزادی زودهنگام زندانیان؛ اجرای حکم حبس سهیل حق دوست، شهروند بهایی متوقف شد

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-19420/


رقیه حاجی ماشاالله، زند انی بحرینی محبوس در زندا ن اوین به ۱۰ سال حبس محکو م شد

28 فوریه 2019

رقیه حاجی ماشاالله، زندانی بحرینی محبوس در زندان اوین به ۱۰ سال حبس محکوم شد

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-19417/


پس از ۵ ماه و نیم؛ تداوم ب لاتکلیفی مریم غفارمنش ش هروند بهایی در زندان اوی ن

28 فوریه 2019

پس از ۵ ماه و نیم؛ تداوم بلاتکلیفی مریم غفارمنش شهروند بهایی در زندان اوین

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-19415/


زندانی محبوس در زندان ار ومیه همچنان در هراس از قط ع دست / متن کامل دادنامه

28 فوریه 2019

زندانی محبوس در زندان ارومیه همچنان در هراس از قطع دست / متن کامل دادنامه

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-19414/


اعتراضات دی ماه؛ ۳ سال زن دان برای انسیه عبدالحسی نی

28 فوریه 2019

اعتراضات دی ماه؛ ۳ سال زندان برای انسیه عبدالحسینی

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-19413/


غزاله باقری طاری، شهرون د بهایی به ۵ سال حبس محکو م شد

27 فوریه 2019

غزاله باقری طاری، شهروند بهایی به ۵ سال حبس محکوم شد

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-19411/


برگزاری جلسه دادگاه محق ق و مترجم بهایی در دادگاه انقلاب تهران / نامه سرگش اده شهروند

27 فوریه 2019

برگزاری جلسه دادگاه محقق و مترجم بهایی در دادگاه انقلاب تهران / نامه سرگشاده شهروند

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-19409/


محمدحسین حیدری، از زندا ن اوین آزاد شد

27 فوریه 2019

محمدحسین حیدری، از زندان اوین آزاد شد

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-19404/


گزارشی از آخرین وضعیت آت سا احمدآئی، شهروند بهای ی در زندان اوین

27 فوریه 2019

گزارشی از آخرین وضعیت آتسا احمدآئی، شهروند بهایی در زندان اوین

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-19403/


هوادار عرفان حلقه در زند ان؛ ۵ سال حبس برای ناهید ب هشید

27 فوریه 2019

هوادار عرفان حلقه در زندان؛ ۵ سال حبس برای ناهید بهشید

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-19401/


محمد مهاجر، با پایان دور ه محکومیت از زندان اوین آ زاد شد

27 فوریه 2019

محمد مهاجر، با پایان دوره محکومیت از زندان اوین آزاد شد

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-19399/


جاوید رحمان، گزارشگر وی ژه حقوق بشر سازمان ملل گز ارش وضعیت حقوق بشر در ایر ان را منتشر کرد

27 فوریه 2019

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران را منتشر کرد

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-19398/


بازداشت دو شهروند توسط ن یروهای امنیتی در اهواز

27 فوریه 2019

بازداشت دو شهروند توسط نیروهای امنیتی در اهواز

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-19397/


گزارشی از وضعیت زهرا صاد قی در بند زنان اوین؛ محکو م به ۱۰ سال حبس

27 فوریه 2019

گزارشی از وضعیت زهرا صادقی در بند زنان اوین؛ محکوم به ۱۰ سال حبس

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-19395/


برخورد جمهوری اسلامی با “معتادان متجاهر”/ شاه ین صادق زاده میلانی

26 فوریه 2019

برخورد جمهوری اسلامی با “معتادان متجاهر”/ شاهین صادق زاده میلانی

https://www.peace-mark.org/94-14

لینک به مطلب در هرانا

https://www.hra-news.org/articles/a-434/


فقر و محرومیت؛ گاودول، ر وستایی در ایلام/ گزارش تص ویری

26 فوریه 2019

فقر و محرومیت؛ گاودول، روستایی در ایلام/ گزارش تصویری

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-19393/


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: