اسدالله اسدی به زندان تب ریز منتقل شد

31 ژانویه 2016

اسدالله اسدی به زندان تبریز منتقل شد

https://hra-news.org/fa/prisoners/a-3908


آرش هنرور شجاعی آزاد شد

31 ژانویه 2016

آرش هنرور شجاعی آزاد شد

https://hra-news.org/fa/prisoners/a-3907


در انتظار آزادی به قید وث یقه؛ دادگاه اسماعیل عبد ی برگزار شد

31 ژانویه 2016

در انتظار آزادی به قید وثیقه؛ دادگاه اسماعیل عبدی برگزار شد

https://hra-news.org/fa/prisoners/a-3905


چهار زندانی سنی‌مذهب ب ه زندان ارومیه منتقل شدن د

30 ژانویه 2016

چهار زندانی سنی‌مذهب به زندان ارومیه منتقل شدند

https://hra-news.org/fa/prisoners/a-3889


اسماعیل عبدی؛ معلم زندا نی فردا محاکمه می‌شود

29 ژانویه 2016

اسماعیل عبدی؛ معلم زندانی فردا محاکمه می‌شود

https://hra-news.org/fa/prisoners/a-3886


در گرامی داشت تراب حق شناس مبارز راه آزادی و سوسیالیسم

29 ژانویه 2016

در گرامی داشت تراب حق شناس مبارز راه آزادی و سوسیالیسم.pdf

در گرامی داشت تراب حق شناس مبارز راه آزادی و سوسیالیسم.doc


دادگاه پرونده دوم زرتشت احمدی راغب هیجدهم اسفند برگزار می‌شود

29 ژانویه 2016

دادگاه پرونده دوم زرتشت احمدی راغب هیجدهم اسفند برگزار می‌شود

https://hra-news.org/fa/thought-and-expression/a-3503


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: