اعتراضات دیماه؛ روح‌ا لله مردانی، معلم زندانی به ۶ سال حبس محکوم شد

30 ژوئن 2018

اعتراضات دیماه؛ روح‌الله مردانی، معلم زندانی به ۶ سال حبس محکوم شد

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-15932/


استثمار و بهره کشی از “ز ندانیان رای باز” در زند ان زاهدان

30 ژوئن 2018

استثمار و بهره کشی از “زندانیان رای باز” در زندان زاهدان

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-15918/


عبدالصمد خرمشاهی: تبصره ماده ۴۸ باید اصلاح شود/ سی اوش خرمگاه

29 ژوئن 2018

عبدالصمد خرمشاهی: تبصره ماده ۴۸ باید اصلاح شود/ سیاوش خرمگاه

https://www.peace-mark.org/86-15

لینک به مطلب در هرانا

https://www.hra-news.org/interviews/a-103/


وخامت وضعیت جسمانی سخی ر یگی، وبلاگ‌نویس بلوچ در پنجمین روز از اعتصاب غ ذا

29 ژوئن 2018

وخامت وضعیت جسمانی سخی ریگی، وبلاگ‌نویس بلوچ در پنجمین روز از اعتصاب غذا

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-15915/


کارگاه‌های ساختمانی شه رداری، بلای جان شهروندا ن تهرانی / گزارش تصویری

29 ژوئن 2018

کارگاه‌های ساختمانی شهرداری، بلای جان شهروندان تهرانی / گزارش تصویری

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-15914/


نگاهی به تبصره ماده ۴۸ قا نون آیین دادرسی کیفری/ مو سی برزین

28 ژوئن 2018

نگاهی به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری/ موسی برزین

https://www.peace-mark.org/86-9

لیک به مطلب در هرانا

https://www.hra-news.org/articles/a-331/


محرومیت درمانی در زندان سقز، زندانی را در آستانه فلج شدن قرار داده است

28 ژوئن 2018

محرومیت درمانی در زندان سقز، زندانی را در آستانه فلج شدن قرار داده است

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-15909/


آزادی دو تن از زندانیان نصیرآبادی با تودیع وثیق ه

28 ژوئن 2018

آزادی دو تن از زندانیان نصیرآبادی با تودیع وثیقه

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-15903/


انتقال اورژانسی فرشید ن اصری، زندانی در اعتصاب غ ذا به بیمارستان

28 ژوئن 2018

انتقال اورژانسی فرشید ناصری، زندانی در اعتصاب غذا به بیمارستان

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-15900/


شیدا قدوسی، شهروند بهای ی به مرخصی اعزام شد

28 ژوئن 2018

شیدا قدوسی، شهروند بهایی به مرخصی اعزام شد

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-15899/


گرانی و نوسانات ارزی؛ گز ارشی از سومین روز اعتراض در بازارها / ویدیو

27 ژوئن 2018

گرانی و نوسانات ارزی؛ گزارشی از سومین روز اعتراض در بازارها / ویدیو

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-15898/


دست کم چهار زندانی در رج ایی شهر کرج اعدام شدند

27 ژوئن 2018

دست کم چهار زندانی در رجایی شهر کرج اعدام شدند

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-15896/


دفاع از دانشگاه/ مجید دری

27 ژوئن 2018

دفاع از دانشگاه/ مجید دری

https://www.peace-mark.org/86-3

لینک به مطلب در هرانا

https://www.hra-news.org/articles/a-330/


رامین حسین پناهی؛ محروم یت زندانی بیمار از رسیدگ ی پزشکی

27 ژوئن 2018

رامین حسین پناهی؛ محرومیت زندانی بیمار از رسیدگی پزشکی

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-15893/


گرانی و نوسانات ارزی؛ گز ارشی از دومین روز اعتراض ات گسترده بازاریان / ویدی و

27 ژوئن 2018

گرانی و نوسانات ارزی؛ گزارشی از دومین روز اعتراضات گسترده بازاریان / ویدیو

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-15884/


اعتصاب غذای سخی ریگی وبل اگ‌نویس بلوچ در زندان ا هواز

26 ژوئن 2018

اعتصاب غذای سخی ریگی وبلاگ‌نویس بلوچ در زندان اهواز

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-15874/


دو تن از معترضان عرب در خ وزستان با تودیع وثیقه آز اد شدند

26 ژوئن 2018

دو تن از معترضان عرب در خوزستان با تودیع وثیقه آزاد شدند

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-15869/


گرانی و نوسانات ارزی؛ گز ارشی از اعتصاب و درگیری ه ای امروز در بازار / ویدیو

25 ژوئن 2018

گرانی و نوسانات ارزی؛ گزارشی از اعتصاب و درگیری های امروز در بازار / ویدیو

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-15866/


مریم ممبینی، همسر کاووس سیدامامی احضار و بازجوی ی شد

25 ژوئن 2018

مریم ممبینی، همسر کاووس سیدامامی احضار و بازجویی شد

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-15865/


گزارشی از بازداشت کوتاه مدت ۵ فعال مدنی در زنجان

25 ژوئن 2018

گزارشی از بازداشت کوتاه مدت ۵ فعال مدنی در زنجان

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-15864/


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: